به نظر شما کدام یک از پروژه های زیر در اولویت می باشد؟
(35.05%) 34
مجموعه پوستر مطالبات رهبر از دانشجویان
(13.40%) 13
مجموعه پوستر مطالبات رهبر از طلاب
(14.43%) 14
مجموعه پوستر ایران 1404
(30.92%) 30
مجموعه پوستر اقتصاد مقاومتی
(5.154%) 5
مجموعه پوستر کارنامه عملیاتهای دفاع مقدس
(1.030%) 1
دیگر

تعداد شرکت کنندگان : 97