به نظر شما کدام یک از پروژه های زیر در اولویت می باشد؟
(35.78%) 34
مجموعه پوستر مطالبات رهبر از دانشجویان
(11.57%) 11
مجموعه پوستر مطالبات رهبر از طلاب
(14.73%) 14
مجموعه پوستر ایران 1404
(31.57%) 30
مجموعه پوستر اقتصاد مقاومتی
(5.263%) 5
مجموعه پوستر کارنامه عملیاتهای دفاع مقدس
(1.052%) 1
دیگر

تعداد شرکت کنندگان : 95